The background is the Pleiades Cluster (M45 NGC1435) in Taurus.
Me, Herbert and David Wilton (April 1996, photo taken by Daniel Ho) -- a party that will not happen again

Me & Weiyong (35th IEEE CDC, Kobe, 1996)

Daniel, Prof Guang-Ren Duan and me (35th IEEE CDC, Kobe, 1996)

Xin and Me (35th IEEE CDC, Kobe, 1996)

Daniel and Me (35th IEEE CDC, Kobe, 1996)

Keith and Me (35th IEEE CDC, Kobe, 1996)

Daniel Ho, Kangzhi and Me (35th IEEE CDC, Kobe, 1996)

Me and Tingshu (Shanghai, Spring 1997)

Me and Tingshu (Shanghai, Spring 1997)

Prof Songjiao Shi, me and Tingshu (Shanghai, Spring 1997)

Me in Tingshu's garden (Shanghai, Spring 1997)

Zhou Kemin and Yan Weiyong (Beijing, IFAC 1999)

Guan Zhihong, Liu Wanquan, me, Lin Chong (Beijing, IFAC 1999)

Huang Biao, Cao Yongyan, Prof. Qin Huashu, Wang Qingguo, me, and Su Hongye (Beijing, IFAC 1999)

M. Mansour, Tsutomu Mita, Liu KangZhi, and me (Beijing, IFAC 1999)

Zhang Guofeng, me, Cao Yongyan(Beijing, IFAC 1999)

Front: Zhang Hongyue, K.C. Cheung, Back: Su Hongye and me (Beijing, IFAC 1999)

The Big Party: Huang Shoudong, Su Hongye, me, Huang Biao, Daniel Ho, Cao Yongyan, Guo Lei, and Yan Xinggang (Beijing, IFAC 1999)

Zhang Liqian, Daniel Ho, me, Zhou Kemin, and Huang Shoudong (Beijing, IFAC 1999)

Daniel Ho, C.W. Chan, me, and Gu Dawei (Beijing, IFAC 1999)

Xu Bugong and me (HKU, summer 1999)

Me, Yang Fuwen, Weiyong Yan, Cao Yongyan, Su Hongye (HKU, 30 June 1999)

Xu Shengyuan, me , Lin Chong (HKU, 30 June 1999)

Me and Patrick Tam (ASCC00, Shanghai)

Steven Ding, Su Hongye, Me and Hu Lisheng (ASCC00, Shanghai)


|