Scientific Committee 大会主席

- Zhidong BAI,   Northeast Normal University 东北师范大学
- Alice GUIONNET,  École Normale Supérieure de Lyon
- Jianfeng YAO,  The University of Hong Kong and Université de Rennes 1

                   

Organization Committee 组织委员会

- Ningzhong SHI 史宁中, 东北师范大学   Changchun
- Jianhua GUO 郭建华, 东北师范大学   Changchun
- Zhonggen SU 苏中根, 浙江大学   Hangzhou
- Baoxue ZHANG 张宝学, 东北师范大学   Changchun
- Wei GAO 高 巍, 东北师范大学   Changchun
- Jian TAO 陶 剑, 东北师范大学   Changchun
- Shurong ZHENG 郑术蓉, 东北师范大学   Changchun