Principal investigators

 

 
 
Cheah KSE Department of Biochemistry,HKU
Luk KDK Department of Orthopaedic Surgery,HKU
Chan D Department of Biochemistry,HKU
Cheung KMC Department of Orthopaedic Surgery,HKU
Chu I Department of Chemistry,HKU
Huang JD Department of Biochemistry,HKU
Jin DY Department of Biochemistry,HKU
Sham MH Department of Biochemistry,HKU
Sham P Department of Psychiatry,HKU
Shum DKY Department of Biochemistry,HKU
Smith D Department of Biochemistry,HKU
Song YQ Department of Biochemistry,HKU
Yao KM Department of Biochemistry,HKU
Zhou ZJ Department of Biochemistry,HKU
Chang Donald Department of Biology,HKUST
Chow King Department of Biology,HKUST
Zhang Mingjie Department of Biology,HKUST
Yip S.Y School of Nursing, PolyU
Tanner J.A Department of Biochemistry,HKU
 
         

Research Associates/Assistants/PostDoc

   
Keith Leung
 
Jessica Tang
 
W F Dung
 
Anna Niewiadomska
 
Yu Pei
 
Kumara Kaluarachchi
 
Laiju Sam
 
Bob Lee
 
Stephen Lee
 
Wang Cheng
 
     
Research Postgraduates  
 
Caleb CY Chan
Celine Chan
Guixia Zhu
Mandy Yeung
Jun Li
Rebecca Lo
Daniel Ho
KY Tsang
Choi Mei Yee